Obsługa techniczna

 • prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz ich dokumentacji technicznej
 • zlecenie oraz nadzór nad okresowymi kontrolami technicznymi
 • przygotowanie planów remontowych
 • nadzór nad sporządzaniem kosztorysów budowlanych oraz ich weryfikacja
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy robót
 • przygotowanie procedury do otrzymywani kredytu na planowane remonty
 • organizowanie i nadzór prac remontowo-modernizacyjnych
 • kontrola stanu technicznego nieruchomości – roczna oraz pięcioletnia
 • organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych włącznie z usuwaniem awarii i ich skutków·
 • nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej
 • analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku
 • weryfikacja faktur za dostarczone media
 • okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych
 • organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych
 • ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne
 • organizowanie oraz nadzorowanie ochrony i monitoringu obiektu

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA