Prawo

Oddziaływanie prawa

Przepisy prawa wpływają na własność nieruchomości w stopniu nie znajdującym precedensu w posiadaniu innych praw własności. Na tej stronie zamieszczamy teksty aktualnych aktów prawnych związanych z własnością nieruchomości.

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa

Z dniem 1 stycznia 1995 roku mocą przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, powstały wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnotę mieszkaniową może tworzyć co najmniej dwóch właścicieli. Jest to warunek powstania współwłasności części wspólnej nieruchomości. Na nieruchomość w obrębie której powstaje wspólnota mieszkaniowa, składać się musi działka gruntu na której posadowiony jest budynek wielolokalowy w którym co najmniej jeden lokal został wyodrębniony.

Duża wspólnota mieszkaniowa to taka, która składa się z co najmniej ośmiu lokali (wyodrębnionych lub niewyodrębnionych). Przepisy ustawy nakładają obowiązek powołania zarządu wspólnoty. Członkami zarządu może być dowolna ilość osób. Zarząd wspólnoty samodzielnie wykonuje czynności zarządu zwykłego. Do wykonania czynności przekraczających czynności zarządu zwykłego, konieczna jest uchwała właścicieli. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Mała wspólnota mieszkaniowa to taka, która składa się z nie więcej niż siedmiu lokali. Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego dotyczące współwłasności, regulują zasady funkcjonowania małej wspólnoty mieszkaniowej. Mała wspólnota nie musi powoływać zarządu wspólnoty a uchwały dotyczące czynności przekraczających czynności zarządu zwykłego zapadają jednomyślnie.

Loading