Wnoszenie opłat

Wspólnota mieszkaniowa rozlicza się przy użyciu konta bankowego.
 Koszty zarządu
 Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali). 
Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności (art 14 ustawy o własności lokali): 

  1. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację
  2. Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę
  3. Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
  4. Wydatki na utrzymanie porządku i czystości
  5. Wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy

Wysokość ponoszonych wydatków na koszty zarządu, przez poszczególnych właścicieli uzależniona jest od udziału w części wspólnej nieruchomości. Opłaty te są proporcjonalne do posiadanych udziałów. 

Wspólnota mieszkaniowa może jednak określić w uchwale zaliczki w zróżnicowanej wysokości dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, np. lokali użytkowych, czy też lokali mieszkalnych w których prowadzona jest działalność gospodarcza (wyrok Sądu Najwyższego II CKN 226/97 z dnia 20 czerwca 1997 roku).

Świadczenia na rzecz właścicieli
 Oprócz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, na pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów i usług świadczonych na rzecz właścicieli. 
Na koszty związane z dostawą mediów i usług świadczonych na rzecz właścicieli składają się w szczególności:

  1. Wydatki na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do poszczególnych lokali
  2. Wydatki na dostawę energii cieplnej dla celów CO w poszczególnych lokalach i podgrzewu CW
  3. Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, gromadzonych przez właścicieli lokali
  4. Inne usługi świadczone na wyłącznie na rzecz właścicieli

Tytuł do pobierania opłat za świadczenia na rzecz właścicieli, wspólnota nabywa tylko wówczas, gdy jest nabywcą mediów i usług związanych ze świadczeniami. 
 Sposób rozliczania pobranych zaliczek, zawsze będzie regulowany w uchwale wspólnoty.
Wspólnota mieszkaniowa nie może przeznaczyć tych zaliczek na inny cel, np. na fundusz remontowy. Zaliczki te pozostają własnością poszczególnych właścicieli a nie wspólnoty mieszkaniowej.